Toekomst van de beloning
Hoe gaat het verder met de topbeloningen? De afgelopen drie decennia steeg de beloning van de ceo van het grote bedrijfsleven drie keer zo hard als het salaris van de werkvloer. Zet die trend onverminderd door of wordt die gekeerd?

Wordt het variabeler en meer in aandelen zodat de bestuurder dezelfde pijn of vreugde voelt als de aandeelhouder? Met daarmee een groeiende kans op extremere uitschieters als gevolg van bijzondere prestaties en een exploderende beurskoers. Of een gevoel van verlies als de beurs een vrije valt maakt. Grijpt de overheid in of vinden aandeelhouders het welletjes geweest?

Het was gelouterd commissaris Marike van Lier Lels (onder meer KPN, NS en PostNL) die enkele jaren geleden zei dat het niet houdbaar is als de beloningspraktijk en het maatschappelijk oordeel daarover langdurig uit elkaar lopen. Zij riep het bedrijfsleven op iets te doen om die werelden bij elkaar te brengen en niet te blijven zitten in de eigen ivoren toren. De vraag is of het moment nadert waarop de wal het schip keert.

Veelzeggend in dat verband is de belofte van de Franse president Emmanuel Macron in zijn herverkiezingscampagne om een beloningsplafond in te voeren voor het Franse bedrijfsleven. Maar het zijn niet alleen de Europeanen die nadenken over correcties. Een linkse Amerikaanse denktank — het Economic Policy Institute — pleit in een recente publicatie over topbeloningen voor de invoering van een progressief belastingtarief, dan wel de verhoging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven waar de loonkloof tussen de ceo en de gemiddelde werknemers boven een bepaald niveau uitstijgt. Ook in het egalitaire Nederland klinken stemmen om de rem erop te zetten.

Bezinning en draagvlak

Dat het bedrijfsleven niet doof is voor de kritiek blijkt ook uit suggesties van de commissie die de effectiviteit van de zelfregulerende code voor goed ondernemingsbestuur toetst. Er wordt geopperd om bij het beloningsbeleid met scenario's te werken om te zien of de uitkomst passend is of begrenzing behoeft. Ook worden voorschriften gegeven over de berekening van de loonkloof en de wijze van rapportage in het jaarverslag. In de hoop dat transparantie dwingt tot bezinning en meer draagvlak bij stakeholders.

Aandeelhouders op hun beurt zijn kritisch op excessen als riante vertrekvergoedingen, tekenbonussen, discretionaire 'cadeaus' en meevallers die een ceo niet op zijn conto mag schrijven. Maar grosso modo hebben zij er geen problemen mee als een ceo miljoenen verdient, zolang er maar wordt gepresteerd en die prestaties zich vertalen in koerswinst of progressief dividendbeleid.

De komende jaren zal ESG (criteria voor duurzaamheid, sociaal beleid en goed bestuur) zijn plaats krijgen in het beloningsbeleid. De vraag is of fysieke en sociale veiligheid vooral hygiënefactoren zijn. Met andere woorden of ze wel onderdeel van de bonus moeten uitmaken of enkel als malus moeten gelden. Tot nog toe beperkt ESG zich tot het bedrijf zelf: het waterverbruik, de energieconsumptie, het aantal bedrijfsongelukken etc.

Gewoon je werk doen

De komende jaren zal de slag moeten worden gemaakt naar de bijdrage die het bedrijf levert aan de samenleving, aan herstel van het klimaat, aan de klimaatdoelen van Parijs. Dus buiten de eigen organisatie, in de keten en in de maatschappij. Een hele adviesindustrie loopt zich al warm om bedrijven te helpen hier meetbare prestatiedoelen voor de ceo bij te bedenken.

De afgelopen jaren zijn er diverse pogingen gedaan om het beloningsbeleid te versimpelen. Er is geopperd om de vergelijkingen met sectorgenoten in het buitenland niet langer als leidend te nemen, maar enkel als toets. Om uit te gaan van wat past bij het DNA van de onderneming, en van de gewenste interne salarisverhoudingen. Vinden wij het gepast dat de ceo veel meer verdient dan zijn collega-bestuurders, en ook veel meer dan de lagen onder het bestuur? Er zijn bedrijven waar jaarlijks aandelen worden toegekend zonder complexe spreadsheet van prestatiedoelen. Gewoon je werk doen is het uitgangspunt.

De sleutel tot herijking van het beloningsbeleid ligt evenwel in hoe er naar de ceo wordt gekeken. Is hij of zij een schaars talent dat een bedrijf ongelooflijk veel verder brengt of iemand die met geluk en toewijding het hoogste ambt heeft bereikt en doorgaat met hard en gedisciplineerd werken?

Evenwichtsoefening

Niet voor niets noemde de peetvader van de code voor goed ondernemingsbestuur, Morris Tabaksblat, het lidmaatschap van de beloningscommissie van de raad van commissarissen begin deze eeuw de 'beroerdste functie' die er is. Deze commissie moet laveren tussen bestuurders die hun beloning willen maximeren en een samenleving die steeds meer moeite heeft met de miljoenen die worden uitgekeerd.

De beloningscommissie moet elk jaar opnieuw doelen stellen die niet te gemakkelijk bereikbaar zijn, maar ook niet onmogelijk zijn. Want niets demotiveert een ceo meer dan dat laatste. Elke keer opnieuw is het voor commissarissen weer een evenwichtsoefening, waarbij de ceo steeds meer eisen kan stellen naarmate hij of zij langer succesvol is. 'Je moet niet aan hun bonus tornen. Dat vinden zij heel erg. Na het eerste coronajaar waarin veel ceo's hun bonus zagen zakken, moesten we voor het jaar erop wel een stukje perspectief bieden', zegt een commissaris op voorwaarde van anonimiteit.

Regelmatig klinkt de roep om de terugkeer naar een eenvoudig beloningsmodel waarin gewoon je werk doen wordt beloond met een prima arbeidsvoorwaardenpakket. En waar geen prikkels zitten om meer te doen, maar enkel kortingen als je je werk niet goed doet. De kans op zo'n model is klein omdat het vraagt om een ander mensbeeld. Zolang aandeelhouders blijven geloven in de ideologie van skin in the game (betalen in aandelen zodat ceo's de pijn van aandeelhouders voelen) en ceo's worden gezien als unieke talenten zal de beloningspraktijk niet fundamenteel veranderen.

Verantwoording

Topbeloningen zitten complex in elkaar. De methodiek verschilt van bedrijf tot bedrijf. Daardoor zijn de bedragen uit jaarverslagen onvergelijkbaar met elkaar. Het FD heeft in samenwerking met De kern van de zaak (voorjaar 2022) en PwC (voorjaar 2023 en 2024) de Nederlandse topbeloningen vergelijkbaar gemaakt en een analyse gemaakt.

Het jaarlijkse beloningsonderzoek 2024

Dit jaar zijn opnieuw 21 AEX-beursfondsen onderzocht. ArcelorMittal, Prosus, Exor en Universal Music Group (UMG) zijn niet meegenomen in het onderzoek. De aanpak is gelijk aan eerdere jaren. Hieronder, bij de toelichtingen op eerdere jaren, is aangegeven waarom de resultaten afwijken ten opzichte van de cijfers die de ondernemingen zelf presenteren.

Het onderzoek is in het voorjaar van 2024 uitgevoerd in samenwerking met PwC (Frank van Oirschot).

Het jaarlijkse beloningsonderzoek 2023

Het onderzoek is uitgevoerd onder 21 Nederlandse ondernemingen opgenomen in de AEX-index, die hun jaarverslag over 2022 hebben gepubliceerd. ArcelorMittal, Prosus, Exor en Universal Music Group (UMG) zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Bij de berekeningen van de beloningen is de systematiek van vorig jaar voortgezet (zie hieronder voor de toelichting). De totale directe beloning van de ceo’s is berekend op basis van salaris, de bonus over het jaar 2022 en de actuele beurswaarde van de recentste langetermijnbeloning in aandelen die onvoorwaardelijk is toegekend in 2023, op basis van prestaties geleverd over de periode 2020-2022.

De cijfers wijken in een aantal gevallen sterk af van het getal dat de ondernemingen zelf verantwoorden in hun jaarverslag. De belangrijkste verklaring hiervoor zit in de berekeningsmethode die van onderneming tot onderneming verschilt.

Het onderzoek is in het voorjaar van 2023 uitgevoerd in samenwerking met PwC (Hessel Tiemessen).

Het jaarlijkse beloningsonderzoek 2022

Het onderzoek is uitgevoerd onder twintig Nederlandse ondernemingen die zijn opgenomen in de AEX-index en die hun jaarverslag over 2021 hebben gepubliceerd. De totale directe beloning van de ceo’s is berekend op basis van salaris, de bonus over het jaar 2021 en de actuele beurswaarde van de recentste langetermijnbeloning in aandelen die onvoorwaardelijk is toegekend (’vested’) in 2022, op basis van prestaties geleverd over de periode 2019-2021.

Bij DSM is de langetermijnbeloning in aandelen over 2021 niet bekendgemaakt en is uitgegaan dat 100% van aandelen onvoorwaardelijk wordt toegekend. Adyen, ArcelorMittal, Prosus, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) en Universal Music Group (UMG) zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Bij financiële instellingen, die een afwijkende systematiek hanteren, is in de totale beloning begrepen de toekenning over 2021, inclusief het gedeelte waarvan de uitkering is uitgesteld. De beloning bij RELX, die cijfers in ponden verantwoordt, is omgerekend tegen de gemiddelde valutakoersen van 2021. Dit deel van het onderzoek is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van De kern van de zaak (Hein Haenen).

Het FD heeft de loonkloof berekend. Bij de beloning is op basis van de informatie uit jaarverslagen zoveel mogelijk de berekende beloning van de ceo (zie hierboven) vergelijkbaar gemaakt met die van de gemiddelde medewerker. De berekende ‘pay ratio’s’ wijken in een aantal gevallen sterk af van het getal dat de ondernemingen zelf verantwoorden in hun jaarverslag. De belangrijkste verklaring voor die afwijkingen zit in de berekeningsmethode die van onderneming tot onderneming verschilt.

Artikelen opbouw, trends, regulering en toekomst van beloningen

Bij een deel van de analyse is gebruikgemaakt van onderzoek van De kern van de zaak, een onafhankelijke adviseur op het gebied van beloningen. In dat onderzoek zijn de ontwikkelingen van de topbeloningen in kaart gebracht. Het richt zich op dertig bedrijven, gelijk verdeeld over de AEX-, Midkap- en smallcap AScX-index. De onderzoeksperiode loopt van 2004 tot en met 2020. De resultaten zijn in context geplaatst, zoals in verhouding tot de ontwikkeling van het salaris van de gemiddelde Nederlandse werknemer, de omzet van het bedrijf en zijn beurswaarde.